Volební program Koalice SPD a SPOZ

Volby do zastupitelstva města Olomouce 2018

Finance, správa města

 • Jsme pro využívání strukturálních fondů EU pro velké městské investice
 • Jsme pro co největší transparentnost v rozhodování Rady města a u veřejných zakázek v úzké součinnosti všech zúčastněných subjektů
 • Jsme pro vyhlašování referenda v zásadních otázkách rozvoje města
 • Jsme pro provedení revizí smluv na pronájem vodovodů a kanalizací (deprivatizace vody), jsme proti navyšování vodného a stočného
 • Jsme pro přímou volbu primátora
 • Jsme pro investice do technologií Smart City
 • Jsme proti prohlubování zadlužení města dalšími problematickými investicemi, které jsou ve výsledku ztrátové
 • Jsme proti pronájmu kanceláří pro magistrátní úředníky v soukromých objektech
 • Jsme proti dalšímu rozprodeji městského majetku např. privatizaci městských akciových společností (Technické služby, Dopravní podnik)
 • Jsme proti korupci a prosazujeme maximální otevřenost v rozhodování vedení města

Městská hromadná doprava, dopravní infrastruktura

 • prioriotou je dostupnost veřejné hromadné dopravy. Je nezbytné zlepšit kvalitní dostupnost MHD v souvislosti s rozšiřováním města a jeho obytných částí a preferovat MHD před individuální dopravou
 • podpora studie rozšíření tramvajové sítě na Tabulový vrch, Lazce a Holice a vybudování nového tramvajového depa
 • znovuobnovit noční hromadou dopravu autobusy
 • řešení kapacitně nevyhovujícího parkování prostřednictvím výstavby nájemních parkovacích domů v obytných částech města (sídliště a nová výstavba) a též v oblasti Hodolan u vlakového nádraží, plaveckého stadiónu, vypsat referendum k umístění nových parkovacích domů
 • podpoříme projekty pro inteligentní parkování – Smart City
 • rozvoj a výstavba cyklostezek
 • realizaci projektu rekonstrukce ulice 8. května za využití dotace EU
 • výstavba tzv. východní tangenty (odlehčení dopravy v Chválkovicích) – minimalizovat negativní důsledky vzniklé přerušením původních silnic
 • zajistíme pokračování investic do obecních silnic v katastru města
 • zachování a rozvoj městského letiště Olomouc

Bydlení, životní prostředí, sociální oblast

 • zřízení útvaru hlavního městského architekta pro koncepční řešení nové výstavby, aby se zamezilo živelné, stylově nesourodé výstavbě;
 • podpoříme protipovodňovou ochranu města, podporujeme splavnění Moravy, budeme aktivně spolupracovat na dalších projektech všech protipovodňových děl
 • zvýšení dostupnosti bydlení např. výstavbou startovacích nájemních bytů, malometrážních bytů pro seniory za státní dotace;
 • nepodpoříme opětovné umístění těch občanů do městských bytů, kteří již tuto možnost dostali a byt zničili;
 • podpoříme výstavbu a modernizaci domovů pro seniory všech typů
 • využití bývalých průmyslových a vojenských areálů (tzv. brownfields) k bytové výstavbě
 • další rozvoj projektu Bezbariérová Olomouc
 • bezbariérové úpravy silnic a chodníků;
 • projekty na bezbariérové úpravy škol a dalších veřejných budov v majetku města
 • rozšiřování městské zeleně a výsadbu stromů včetně městské památkové zóny
 • tzv. zelené pásy se stromy v okrajových částech města;
 • prioritně podporujeme opětovné či materiálové využití odpadů, budeme aktivně podporovat studie a projekty na využití odpadů;
 • jsme pro zachování Tržnice jako městské tradice;
 • podpoříme projekt veřejných WC v restauracích ve středu města
 • podpora aktivit Centra Sluňákova pro ekologickou výchovu žáků základních škol;
 • navrhneme opatření proti zneužívání přídavku na bydlení vyhláškou v kompetenci města;
 • nepodpoříme dotace v sociálních službách pro politické neziskové organi

Školství, kultura

 • rozšíření kapacit mateřských škol
 • rozvoj a zkvalitňování ZŠ i za využití dotací EU
 • spolupráci s Univerzitou Palackého jako významnou nadregionální vysokou školou, propojení teorie s praxí
 • do všech stupňů vzdělávání budeme prosazovat akce podporující vlastenecké, demokratické a národní tradice, včetně výchovy k obraně státu
 • podpora projektu Muzea umění Středoevropské fórum
 • podpora projektu Olomoucký hrad
 • rozvoj Moravského divadla a Moravské filharmonie jako důležitých kulturních institucí nad-regionálního významu;
 • zasadíme se o investice do zchátralých kulturních památek;
 • provedeme revizi ochranného pásma kolem chrámu na Svatém Kopečku a areálu kláštera Hradisko
 • podpoříme rozvoj spolkové činnosti, kulturního života v městských částech
 • vstupy na kulturní představení pro důchodce zdarma

Sport

 • podpora sportu mládeže formou grantů a dotací
 • modernizaci městské hokejové haly do podoby multifunkčního zařízení ve spolupráci se soukromým investorem nebo za využití dotace
 • využití školních sportovišť v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost
 • důsledně kontrolovat efektivní využívání Androva stadiónu, nyní ve vlastnictví města, kontrola provozních nákladů

Zaměstnanost a podnikání

 • větší využití tzv. veřejně prospěšných prací ve spolupráci s městskými akciovými společnostmi při péči o zeleň, úklidu či údržbě veřejných staveb;
 • podporu v nezaměstnanosti navázat na vykonávání veřejně prospěšných prací
 • získávání nových investorů do města a vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních míst především v malém a středním podnikání
 • v rámci veřejných zakázek zabezpečit rovnost podmínek důsledným dodržováním zákona o veřejných zakázkách

Bezpečnost

 • rozšíření kamerového systému v rizikových místech města
 • snížení počtu výherních automatů a kasin ve městě zejména v rizikových lokalitách, s tím že úplný zákaz kasin a heren však situaci nevyřeší, vedlo by to jen k rozkvětu nelegálního hazardu
 • zvýšení pravomocí městské policie pro zajištění bezpečnosti obyvatel města, nikoliv pouze pro represi - pokutování řidičů při špatném parkování
 • větší zapojení městské policie z hlediska prevence školní mládeže, více přednášek a besed zaměřených na drogovou problematiku
 • nepovolit možnou budoucí výstavbu přijímacích a ubytovacích zařízení pro nelegální imigranty
 • úzce spolupracovat s vojenskou posádkou, s klubem vojenských seniorů a vojenskými veterány z hlediska bezpečnosti občanů

Cestovní ruch

 • propagaci města jako významného turistického cíle na zahraničních veletrzích cestovního ruchu
 • propagace města ve spolupráci s cestovními kancelářemi (včetně centrální CzechTourism) jako druhé největší památkové rezervace v ČR
 • vybudování infrastruktury (veřejných WC) a navazujících služeb v prostorách parkování zájezdových autobusů v centru města
 • podpoříme projekt veřejných WC v restauracích ve středu města